Đăng nhập
Kế hoạch, phân công khai giảng năm học mới 2018 - 2019
 
Xin mời click để xem 
https://drive.google.com/file/d/0B_w75UJ8eShZZmx2RTBLaVdaYmZ6WFBHaXVkVm5CUTZPRU04/view


           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi