Đăng nhập
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2017 - 2018
SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THCS&THPT NÀ CHÌ
Số    06   /TB-TrNC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Nà Chì, ngày 09  tháng 5 năm 2017
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017 - 2018

Kính gửi:       - UBND các xã: Nà Chì, Quảng Nguyên, Khuôn Lùng huyện Xín Mần;  xã Tân Nam huyện Quang Bình.
- Trường THCS Tân Thành, THCS Quảng Nguyên huyện Xín Mần; Trường THCS Tân Nam huyện Quang Bình


Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 của sở Giáo dục và đào tạo Hà Giang. Trường THCS&THPT Nà Chì thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 như sau.
1.Chỉ tiêu tuyển sinh:
Lớp 10: 4 lớp = 130 học sinh
2.Đối tượng tuyển sinh:
- Đã tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS.
- Có hộ khẩu thường trú tại các xã: Nà Chì, Quảng Nguyên, Khuôn Lùng huyện Xín Mần, Tân Nam huyện Quang Bình.
- Độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi
- Các đối tượng sau đây được phép cao hơn 1 tuổi so với qui định:
a) Học sinh là người dân tộc thiểu số
b) Học sinh sống, học tập ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
c) Học sinh bị tàn tật, khuyết tật, kém phát triển về thể lực và trí tuệ, bị nhiễm chất độc hoá học, học sinh mồ côi, không nơi nương tựa, học sinh thuộc diện hộ đói nghèo.
- Đối với những học sinh đã tốt nghiệp THCS, Bổ túc THCS từ năm học 2015 - 2016 trở về trước phải có xác nhận của UBND xã hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lí vào đơn xin dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc giới hạn quyền công dân.
- Đối với học sinh ngoài vùng tuyển, muốn dự tuyển vào trường phải được sự đồng ý của sở Giáo dục và Đào tạo.
3.Hồ sơ đăng kí dự tuyển:
- Đơn xin dự tuyển.
- Bản chính học bạ THCS hoặc BTTHCS. Trường hợp mất học bạ phải được sự đồng ý của giám đốc sở Giáo dục và đào tạo.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (bản sao có chứng thực của UBND xã)
- Bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển.
- Giấy chứng nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Hai ảnh cỡ 3cmx4cm (Kiểu ảnh chứng minh nhân dân)
- Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực của UBND xã)
- Giấy xác nhận hộ nghèo năm 2017 do UBND xã cấp (Nếu là học sinh hộ nghèo)
4. Về chế độ học sinh được hưởng
* Học sinh được hưởng theo Nghị định 116/2016/NĐ-TTg, ngày 18/7/2016 của Thủ tướng chính phủ hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu chung là: 484.000đ và 10% hỗ trợ tiền ở trọ là: 121.000đ (Được hưởng 09 tháng/năm học).
- Nếu học sinh ở nội trú được hưởng: 484.000đ/tháng/1 học sinh (Số tiền này hàng tháng gia đình học sinh phải nộp lại nhà trường để nuôi ăn học sinh).
- Nếu học sinh ở trọ ngoài được hưởng: 605.000đ/tháng/1 học sinh (Số tiền này hang tháng gia đình học sinh nhận tại Bưu điện xã nơi cư trú).
* Học sinh thuộc hộ nghèo được hưởng theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ được hỗ trợ chi phí học tập là 100.000đ/tháng/1 học sinh (Được hưởng 09 tháng/năm học = 900.000đ/năm).
* Ngoài ra, tất cả các đối tượng học sinh trên đều được hưởng số gạo là: 15kg/tháng/1 học sinh x 9 tháng = 135kg (Số gạo này học sinh trọ ngoài nhận tại nhà trường, còn học sinh ở nội trú nhà trường giữ lại để nấu ăn).
5.Thời gian phát hành hồ sơ:
Bán và nhận hồ sơ tại trường từ ngày 05/6/2015 đến 05/7/2015. Địa điểm: Phòng hành chính.
Nhận được thông báo này, kính mong UBND các xã, các trường học thông báo, vận động học sinh tham gia dự tuyển đúng thời gian qui định để đảm bảo thực hiện tốt đề án của tỉnh về việc huy động học sinh trong độ tuổi đến trường. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà trường trong giờ hành chính. Điện thoại: 02193838050 hoặc 0942167202.
                                      
Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
- Như kính gử (t/b);
- Lưu VT.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                      Lê Quang Thức
 
           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi