• 10/05/2018

  Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới

  Giữa lúc phong trào cách mạng Việt Nam bế tắc về đường lối và tổ chức lãnh đạo, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cách mạng vô sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945

 • 24/10/2017

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bản công bố năm 1969)

    Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta phải kinh doanh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

  Đó là một điều chắc chắn.

         Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam, Bắc, để chức mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.

 • 24/10/2017

  Bài học từ những lần được gặp Bác

  Trong đời bộ đội, tôi được vinh dự gặp Bác  một số lần, từ những ngày đầu cách mạng thành công, đến trước những ngày Bác ra đi vào cõi vĩnh hằng.

  Năm 1946, lần đầu tiên tôi được gặp Bác Hồ  khi từ mặt trận Nha Trang (Khánh Hòa) ra Bộ Tổng tham mưu ở Hà Nội để báo cáo tình hình chiến đấu đồng thời xin chi viện vũ khí.

 • 24/10/2017

  Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh

  Phong cách của Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản của vô giá mà Người để lại cho dân tộc. Phong cách Hồ Chí Minh là bài học, chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách của người cán bộ, đảng viên và bồi dưỡng nhân cách cho thế hệ mai sau.

   

 • 24/10/2017

  Tư tưởng của Bác Hồ về tự phê bình và phê bình

  ự phê bình và phê bình được Bác Hồ coi là nguyên tắc sinh hoạt Đảng, là quy luật phát triển của Đảng. Đây là một trong những yêu cầu xây dựng Đảng kiểu mới được Người khái quát thành năm nguyên tắc (Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm và tự giác; đoàn kết thông nhất trong Đảng)

   

           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi