No title... No title... No title...

Đăng nhập
Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025

Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND  Kế hoạch thực hiện Quyết định 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025”.

  Mục đích nhằm truyền, giáo dục, định hướng cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lựa chọn nghề nghiệp, trình độ đào tạo phù hợp, gắn với nhu cầu việc làm; đồng thời làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực lao động hàng năm, xác định quy mô đào tạo ngành nghề cho các cơ sở đào tạo trong tỉnh; xác định các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tạo việc làm cho học sinh sau đào tạo.

  Mục tiêu đến năm 2020: Phấn đấu khoảng 50% trường THCS, 55% trường THPT trên địa bàn tỉnh có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; khoảng 50% trường THCS, 55% trường THPT trên địa bàn tỉnh có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; Phấn đấu ít nhất 25% học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

  Mục tiêu đến năm 2025: Phấn đấu khoảng 80% trường THCS và trường THPT trên địa bàn tỉnh có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; khoảng 80% trường THCS và trường THPT trên địa bàn tỉnh có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; ít nhất 35% học sinh tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

  Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phụ huynh, học sinh và toàn xã hội về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh. Các cơ quan thông tin truyền thông, Báo, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tuyên truyền, thông tin kịp thời về thị trường lao động, nhu cầu nhân lực để kết nối người dân với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (01 lần/tháng). Cập nhật kịp thời các thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh lên website của Sở GD&ĐT (01 lần/tháng).

  Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo hàng năm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn, hướng nghiệp về kiến thức, kỹ năng và phương pháp tư vấn (01 lần/năm học). Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học gắn với hoạt động sáng tạo khởi nghiệp (01 lần/năm học). Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hàng năm tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trên địa bàn các huyện, thành phố (mỗi đơn vị kiểm tra: 01 lần/năm học).

  Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dạy nghề phổ thông gắn với mô hình thực tiễn, tăng cường các hoạt động thăm quan thực tế, tổ chức hoạt động trải nghiệm  sáng tạo để học sinh phổ thông tiếp cận sớm hình thành định hướng nghề nghiệp.

  Năm 2020 toàn tỉnh mở ít nhất 55 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và trung cấp cho học sinh tốt nghiệp THCS; 34 lớp đào tạo nghề trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THPT. Đến năm 2025 mở ít nhất 71 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và trung cấp cho học sinh tốt nghiệp THCS; 42 lớp đào tạo nghề trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THPT.

  Sau 3 năm kể từ khi triển khai thực hiện kế hoạch và kết thúc giai đoạn thực hiện kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025”.

       

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

 

Phạm Văn Phải – Sở GD&ĐT
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image