No title... No title... No title...

Đăng nhập
Triệu tập Hội nghị BCH mở rộng Công đoàn Ngành GD Thông tri số: 82/TTr - CĐN, ngày 14/8/2017
Triệu tập Hội nghị BCH mở rộng Công đoàn Ngành GD Thông tri số: 82/TTr - CĐN, ngày 14/8/2017

          LĐLĐ TỈNH HÀ GIANG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 82/TTr - CĐN                              Hà Giang, ngày 14  tháng 8  năm 2017                                                                                                                         

                                                    

THÔNG TRI

Triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục ( mở rộng )

Khoá XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017

 

           Được sự đồng ý của Đảng uỷ Sở Giáo dục - Đào tạo và Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang. Ban thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục ( mở rộng) khoá XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017;

          1. Thành phần

            Các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục Hà Giang khoá XIV, nhiệm kỳ  2012 - 2017.

           Các đồng chí Uỷ viên Ban kiểm tra, Ban nữ công Công đoàn ngành giáo dục Hà Giang khoá XIV, nhiệm kỳ  2012 - 2017.

          Các đồng chí Chủ tịch ( Phó Chủ tịch) Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc.

2.  Thời gian:  1/2  ngày ( 7 giờ 30 phút, Thứ 2, ngày 21/ 8 / 2017)   

          3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

          4.  Nội dung

            - Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn năm học 2017 - 2018.

 - Tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 - Tri ân các đồng chí Chủ tịch Công đoàn GD huyện, thành phố. Chia tay các đồng chí trong BCH Công đoàn ngành giáo dục nghỉ chế độ, chuyển công tác.

Lưu ý:  Sáng ngày 23/8/2017 các đồng chí Chủ tịch (Phó chủ tịch) Công đoàn trực thuộc dự Hội nghị tổng năm học 2016 - 2017 theo giấy mời của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các đồng chí dự Hội nghị vào trang Website Sở Giáo dục: hagiang.edu.vn để lấy tài liệu và chuẩn bị ý kiến phát biểu trong Hội nghị.

            

Nơi nhận:                                                                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Các đ/c BCH, UBKT, NC CĐN;                                                                            CHỦ TỊCH  

- Đ/c CT ( PCT) CĐCS trực thuộc.

- Lưu CĐN.                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lý Thị Hà