No title... No title... No title...

Đăng nhập
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
Tải toàn văn dự thảo về tại đây