No title... No title... No title...

Đăng nhập
Dự thảo NQ của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyên trách công nghệ thông tin


Tải Văn bản số 541/STTTT-CNTT ngày 24/9/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang về việc xin ý kiến dự thảo NQ của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyên trách công nghệ thông tin về tại đây  1  2