No title... No title... No title...

Đăng nhập
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức


Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được văn bản số 87/ĐĐBQH-VP ngày 22/8/2019  của  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang về việc xin ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức cán bộ, đồng thời gửi file dưới dạng Word.doc theo địa chỉ pvphai.sgd@hagiang.edu.vn) trước ngày 09/9/2019 để tổng hợp báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang theo quy định. Quá thời hạn nêu trên, đơn vị không có ý kiến góp ý coi như đồng ý với dự thảo.Tải dự thảo Luật về tại đây