No title... No title... No title...

Đăng nhập
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Hà Giang năm 2019

          Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang  Nguyễn Văn Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Xem chi tiết Chương trình tại đây: QD-555-UBND-tinh-TKLP.pdf