No title... No title... No title...

Đăng nhập
Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, huyện) và viên chức tỉnh Hà Giang năm 2019

Ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, huyện) và viên chức tỉnh Hà Giang năm 2019
Xem Kế hoạch tại đây: KH-119-UBND-TD 2019.pdf