No title... No title... No title...

Đăng nhập
Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ​

 

 

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo 1 Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân cho Thông tư trước khi ban hành.

Mọi ý kiến xin gửi về: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; địa chỉ thư điện tử: vugdtrh@moet.gov.vn trước ngày 22/7/2020.

 

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học pho thông và trường pho thông có nhiều cấp học quy định về tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình và các hoạt động giáo dục; giáo viên, nhân viên; học sinh; tài chính và tài sản của trường; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

2. Điều lệ này áp dụng cho các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung học), tổ chức và cá nhân có liên quan.

Về vị trí của trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân: Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Về tổ chức trường trung học gồm: Hội đồng trường, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Công đoàn, tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chuyên môn, tổ hành chính, các lớp học sinh.

Trường trung học có những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giải trình sau đây:

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường, gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi, giá trị về văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường. 

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; huy động, sắp xếp các nguồn lực thực hiện kế hoạch giáo dục bảo đảm tính dân chủ, chủ động, sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

3. Tổ  chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

4. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

5. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

7. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

8. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

9. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

10. Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.

11. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm giải trình với xã hội, người học, cơ quan quản lý và giáo viên, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục mọi hoạt động theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Về loại hình và hệ thống trường trung học

1. Trường trung học được tổ chức theo hai loại hình: công lập và tư thục

a) Trường công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và Nhà nước trực tiếp quản lý. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí cho chi thường xuyên chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) Trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và đảm điều kiện hoạt động, được thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trường tư thục là nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

2. Các trường có một cấp học gồm:

a) Trường trung học cơ sở;

b) Trường trung học phổ thông.

3. Các trường phổ thông có nhiều cấp học gồm:

a) Trường tiểu học và trung học cơ sở;

b) Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông;

c) Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phố thông.

4. Các trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác gồm:

a) Trường phố thông dân tộc nội trú, trường phố thông dân tộc bán trú;

b) Trường chuyên, trường năng khiếu;

c) Trường, lớp dành cho người khuyết tật;

d) Trường giáo dưỡng;

e) Các cơ sở giáo dục khác.

Dự thảo Thông tư quy định rõ về tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường, nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhiệm vụ và quyền của nhân viên, nhiệm vụ và quyền của học sinh, tổ chức và quản lý nhà trường, tài chính và tài sản của nhà trường, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Xem chi tiết Dự thảo Thông tư Tải về tại đây

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image