No title... No title... No title...

Đăng nhập
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện ​

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố  dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp  - giáo dục thường xuyên cấp huyện lấy ý kiến góp ý của các sở giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm góp ý kiến về dự thảo Thông tư trước khi ban hành.

Mọi ý kiến góp ý  gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/7/2020 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; hoặc gửi vào e-mail: vugdtx@moet.gov.vn.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện. (sau đây gọi chung là Trung tâm).

2. Thông tư này được áp dụng đối với các Trung tâm và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về vị trí pháp lý của Trung tâm 

1. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

2. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về tên của Trung tâm

1. Việc đặt tên các Trung tâm được quy định như sau:

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên + tên riêng (nếu có) + tên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Tên bằng tiếng Việt của Trung tâm được ghi trong quyết định thành lập Trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch.

3. Tên Trung tâm không được trùng với tên Trung tâm đã thành lập trước đó.

4. Trung tâm phải có biển hiệu. Biển hiệu của Trung tâm gồm những nội dung chính sau đây:

a)  Phía trên: tên Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trực tiếp Trung tâm;

b) Phía dưới: tên Trung tâm; địa chỉ của Trung tâm, số điện thoại, email, trang web (nếu có).

Về  quản lý nhà nước đối với Trung tâm

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý Trung tâm.

2.  Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn về chuyên môn đối với Trung tâm theo thẩm quyền.

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về:  Nhiệm vụ, quyên hạn của Trung tâm, cơ cấu tổ chức, bộ máy của trung tâm, hoạt động giáo dục, đào tạo, giáo viên, nhân viên, học viên, tài chính và tài sản, quan hệ giữa trung tâm với xã hội, gia đình và  tổ chức thực hiện.

2.       Thông tư này thay thế các quy định đối với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trong Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; Chương III và Chương IV của Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Xem chi tiết nội dung Dự thảo Thông tư Tải về tại đây

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image